]) مایتل|تلفن و تجهیزات مایتل |


محصولات، تجهیزات و تلفنهای مایتل

Mitel-EX-Controller-and-Mitel-GX-Gateway
CX-II-&-CXi-II-Controller
ax-Controller
Mitel 5634 VoWiFi handset
MITEL-6390-ANALOG-PHONE
MXe-Controller
Mitel 6730 Analog Telephones
mitel-6710-analog-telephones
MITEL 6392 ANALOG PHONE