ما هستیم عالی هوشمند سریع

MiVoice  MX-ONE

سیستم های تلفنی بروز شده محصولا ت Ericsson و طراحی شده برای پاسخگویی مشترکین تلفنی از 500 الی 100.000 کابر ، بعنوان سیستم تلفنی متمرکز و یا توزیع شده.

FEATURES

Complete SIP-based solution

On-site or private cloud deployment

Multi-media communication and collaboration

Omni-channel contact center

Video conferencing and team collaboration

Unified messaging

Mobile applications

Broad phone portfolio

Broad phone portfolio

Extensive reporting functionality

One-point entry management suite

ما هستیم عالی هوشمند سریع