با پیدایش شبکه های اجتماعی نظیر Telegram، Facebook و… دریچه ای نو به سوی ارتباطات گشاده شده است.  یکی از روش های مفید به منظور الگوبرداری از این رسانه ها به جهت بهبود و ارتقاء کیفیت ارتباطات سازمانی، استفاده از راهکارهای Instant message می باشد به گونه ای که بتوان یک رسانه اجتماعی داخل سازمان بوجود آورد. همان گونه که می دانیم Instant Messaging یکی از روش های سریع برقراری ارتباطات است وبه دلیل ایجاد یک real time chat session، می تواند سطح ارتباطات سازمانی را بهبود بخشد. در این راستا شرکت آلکاتل-لوسنت با ارائه این سرویس از طریق device های متفاوت قادر به ایجاد یک رسانه سازمانی بوده که تمامی نیازهای قابل انتظار را برآورده می کند.

ویژگی های Instant Message:

  • مشاهده اطلاعات حضور کلیه لیست مخاطبین (Presence Information)
  • تغییر وضعیت presence information با توجه به نوع وضعیت کاربر برای مثال busy، meeting و …
  • ایجاد یک real-time chat session با همکاران
  • قابلیت ارسال فایل از طریق chat session
  • استفاده از device های مختلف برای ایجاد chat session نظیر PC، تبلت و smartphone
  • قابلیت ارتباط به صورت mobility به دلیل استفاده از Portable device
  • امکان ذخیره سوابق
  • افزایش سطح دسترسی به کارکنان به ویژه کارکنان راه دور و خارج از سازمان
  • کاهش هزینه های مکالمات پرسنل و سازمان
  • قابلیت ارتباط و تشریک مساعی با Microsoft Lync