بخش اخبار و رویدادها

آخرین خبرها از شرکت زیرا و اخبار مربوط به آخرین تکنولوژی های روز

در زمینه مراکز تلفن و مراکز تماس را در اینجا دنبال کنید .